Voortgang WDO – Wet Digitale Overheid

De Wet digitale overheid heeft als doel het zorgen voor het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Hiermee wordt bedoeld dat burgers digitale identificatiemiddelen krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD waardoor er meer zekerheid over iemands identiteit kan worden gegeven.

WET DIGITALE OVERHEID

De Wet digitale overheid zal van kracht zijn op alle a-organen, ofwel, alle organen van een rechtspersoon die publiekrechtelijk zijn ingesteld. Dit zijn de Staat, de gemeenten en waterschappen maar ook zelfstandige bestuursorganen. De wet zal ook gaan gelden voor rechterlijke instanties, zoals de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, rechtbanken en gerechtshoven.

REGELS VOOR ELEKTRONISCHE IDENTIFICATIE

Volgens de afdeling 2.3 in de Algemene wet bestuursrecht mag er geen elektronische identificatie plaatsvinden zonder elektronische communicatie. Hierin staat omschreven dat een bestuursorgaan alleen een digitaal bericht mag verzenden aan de burger als deze kenbaar heeft gemaakt dat hij via de digitale weg bereikbaar is.

Deze regel geldt ook andersom, de burger kan alleen een digitaal bericht aan een bestuursorgaan zenden wanneer het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat dit mogelijk is. Voor sommige bestuursorganen zijn er afwijkende regels, zoals voor de Belastingdienst. In de Algemene wet rijksbelastingen staat namelijk geschreven dat er uitsluitend digitale communicatie plaats zal vinden tussen de belastingplichtige en de inspecteur.

BETROUWBAARHEIDSNIVEAUS

Ieder bericht vereist een ander niveau van betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het bericht dienen voldoende te zijn gewaarborgd, afhankelijk van de aard, het doel en inhoud van het bericht.

Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen drie betrouwbaarheidsniveaus; laag, substantieel (uitvoeren technische controles voor verkleining van misbruik of wijziging van identiteit) en hoog.

VOORBEELDEN VAN DE BETROUWBAARHEIDSNIVEAUS

Om een voorbeeld te geven heeft een gescande ‘natte’ handtekening een lage betrouwbaarheid doordat deze enkel wordt gebruikt ter identificatie. Er wordt namelijk niet vastgesteld of degene die de handtekening in het document heeft toegevoegd ook de daadwerkelijke persoon is.

Een geavanceerde elektronische handtekening kan als substantieel betrouwbaar gezien worden omdat deze op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden is en dus identificeerbaar. De gekwalificeerde handtekening heeft de hoogste vorm van betrouwbaarheid omdat er alleen bij deze vorm van tekenen een identiteitscontrole plaatsvindt.

Door de komst van de Wet digitale overheid is de overheid genoodzaakt om minimaal het niveau van betrouwbaarheid te moeten inzetten op substantieel niveau. Dit zal als gevolg hebben dat het huidige DigiD niet meer kan worden ingezet omdat het betrouwbaarheidsniveau hiervan te laag is door de oncontroleerbare identificatiecontrole.

DIGITALISERING BINNEN DE OVERHEID

Doordat Nederland steeds digitaler wordt heeft het kabinet afgelopen zomer de strategie ‘Nederland Digitaal’ ingezet waarmee de overheid de kansen op allerlei vlakken van digitalisering optimaal wil benutten en de regie van burgers en ondernemers te versterken. De overheid hoopt hiermee het contact persoonlijker, slimmer en toegankelijker te maken.

Daarnaast hoopt het kabinet ook door deze strategie op een verantwoorde manier mondiale uitdagingen aan te kunnen gaan zoals betere en betaalbare zorg, CO2-reductie, automatisering van bedrijfsprocessen, big data en betere bereikbaarheid. Zij zijn ervan overtuigd dat de digitale technologieën de sleutel zijn om deze doorbraak te creëren.

DIGITALE SAMENLEVING

Onze digitale samenleving vraagt namelijk om nieuwe kundigheid. Het is namelijk belangrijk dat ervoor wordt gezorgd dat iedereen, jong en oud, mee kan doen en niemand achterblijft in onze digitale samenleving. Daarom is het goed dat bedrijven, de overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties hun handen ineenslaan om Nederland ook digitaal vaardiger te maken.

Een stap goede stap richting deze verandering is dat heeft Prinses Laurentien van Oranje en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het startschot hebben gegeven voor de Alliantie Digitaal Samenleven in 2019 waaraan inmiddels 31 partners meedoen.

DIGITALISERING PRIORITEIT VOOR EUROPA IN 2020

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering is één van de prioriteiten vanuit de Europese Commissie. Zij gaan meer aandacht besteden aan kunstmatige intelligentie veiligheid van netwerk- en informatiesystemen en scholing op het gebied van digitale vaardigheden. Het eerste kernpunt, zoals eerder al werd benoemd is het ontwikkelen van een actieplan voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van de EU-burgers.

Als tweede komt er een whitepaper om de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie te stimuleren. Het derde punt gaat over de richtlijn “beveiliging van netwerk- en informatiesystemen” om cybersecurity te verbeteren en data te beschermen.

Ook zal de EU voorstellen in gaan dienen om arbeidsomstandigheden voor werknemers op digitale platformen te verbeteren en tot slot wordt er gekeken hoe men nog beter hun krachten kunnen bundelen op het gebied van onderzoek en innovatie.

Bron: Digiale overheid

ARCHIEF DIGITALISEREN? NEEM CONTACT OP MET MULTISCAN

Bij Multiscan zijn we u graag van dienst bij het digitaliseren van uw archief om uw werk zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met één van onze specialisten of vraag een vrijblijvende offerte aan via info@multiscan.nl.